На допомогу вчителю

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ
Громадянське: виховувати школярів ї у дусі пізнання, збереження і розвитку національних традицій і плекати  інтелектуально розвинену, духовно і багату, цілісну особистість; формувати  в учнів незалежно від національно­сті національну свідомість, історич­ну пам'ять, національний характер, світогляд, гуманістичні ідеї.

Правове: прищеплювати учням повагу до прав і свобод людини і забезпечити знання та виконання законів України учнями.

Фізичне: пропагувати здоровий спосіб життя; проводити оздоровчо-профспілкову роботу серед підлітків; фор­мувати усвідомлення учнями ролі фі­зичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості; виховувати потребу в регулярних заняттях спор­том; дотримання режиму дня.

Художньо-естетичне: розвивати ху­дожньо-естетичну освіченість та вихованість дітей; формувати естетичну культуру засобами народних традицій; сприяти забезпеченню української мови як державної в усіх напрямках ро­боти, розвивати уявлення про зовніш­ню та внутрішню красу людини.

Трудове: виробляти свідоме ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства; виховувати здорову осо­бистість, цивілізованого господаря.

Екологічне: формувати екологічну культуру і усвідомлення себе части­ною природи; виховувати почуття відповідальності за природу як на­ціональне багатство; залучення учнів до екологічної та природоохоронної діяльності.

Родинно-сімейне: формувати культуру сучасної сім'ї та потребу допомагати батькам; розвивати інтерес до традицій родини; формувати моральні якості з позицій добра і справедливості.

Духовно-моральне: прищеплювати і розвивати моральні почуття, міцні переконання, потребу поводитися відповідно до норм суспільства; ви­ховувати патріотизм, колективізм, не­примиримість до аморальних вчинків людей, до порушників норм і правил культурної поведінки.

Превентивне: забезпечити теоретичну та практичну реалізацію заходів, спря­мованих на попередження і подолання відхилень у поведінці школярів; запобі­гання розвитку різних форм асоціальної, аморальної поведінки, прищеплювати потребу поводити себе відповідно до моральних норм у суспільстві.

Формування здорового способу життя: забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров'я; формування гармонії тіла та душі; виховання потреби у фізичних заняттях, прагнення до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями та навичками.
Робота класного керівника
                                   Щоденно:
•  з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація
    пропусків у класному журналі;                              
•  бесіди з учнями, що запізнюються на уроки;
•  організація чергування у класі;
•  індивідуальна робота з учнями;
•  контроль зовнішнього вигляду учнів;
•  організація харчування.
                                 Щотижня:
•  проведення годин класного керівника;
•  перевірка щоденників;
•  проведення заходів у класі за планом роботи;
•  робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського         
   самоврядування
• контроль за виконанням доручень;
• організація прибирання закріпленої території пришкільної ділянки;
• робота з батьками;
• робота з учителями, які працюють у класі;
•  зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою).
                               Щомісяця:
 • тестування та анкетування учнів з метою вивчення їх індивідуальних  особливостей,      аналіз розвитку учнівського колективу;
 •  складання плану роботи на канікули.                             
                                Один раз на рік:
• написання характеристик (за необхідності);
• проведення класних зборів;
• проведення бесід з безпеки життєдіяльності;
• організація чергування класу у школі;
відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі;
консультації у шкільного психолога.
контроль за станом підручників;
• зустріч з батьківським активом;
• відвідування учнів удома.
                              Два рази на рік:
• оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;
• заповнення табелів успішності та видача їх учням;
• проведення батьківських зборів;
• участь у роботі семінару, методичного об'єднання класних керівників;
• аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;
• аналіз плану виховної роботи за попередній навчальний рік та складання плану на наступний рік;                       
• проведення відкритого виховного заходу;
оформлення особових справ учнів;
статистичні відомості про клас (станом на 5 вересня);
• робота з підручниками (видача, перевірка, здавання);


ЗМІСТ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА:                           
1. Вивчення учнів.                                                                                                           
2. Організація учнівського колективу.                                                                        
3. Організація учнівського самоврядування.                                                           
4. Робота з батьками та громадськістю:                                                                   
а) організація виховної діяльності за різними напрямами;                                
б) індивідуальна виховна робота з різними категоріями учнів та їх батька­ми.
Можливі види контролю за діяльністю класного керівника з боку адміністрації школи:
1. Перевірка ведення документації.                                                                          
2. Аналіз виховної роботи з класом.
3. Контроль за проведенням годин класного керівника та інших виховних   заходів.
4. Контроль за проведенням індивідуальної виховної роботи з різними кате­горіями учнів.
5. Контроль за чергуванням класу у школі.
6. Контроль за санітарним станом кабінету та його ремонтом.
7. Контроль за відвідуванням занять учнями.
8. Контроль перевірки щоденників.
9. Анкетування учнів
10. Аналіз системи роботи з батьками (відвіування батьківських зборів, протоколи, доповіді, виступи, батьківський всеобуч, робота на рівні класу, відвідування сімей учнів, матеріали обстежень багатодітних та малозабезпечених сімей, допомога батьків школі тощо). 

                     Індивідуальна виховна робота протягом року
Відвідування та спостереження за учнями в сімї, бесіди з учнями, батьками
Спостереження за реакцією батьків на оцінки учнів, на записи та зауваження
в щоденнику.
Бесіди з батьками та учнями про довірливі стосунки між ними.
Бесіди та консультації батьків про організацію режиму дня дитини і домашньої роботи.

Немає коментарів:

Дописати коментар